AVIS LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Avís legal

Objecte
La present pàgina Web ha estat dissenyada per donar a conèixer els serveis oferts per l'entitat AC Grup Distribuïdor Elèctric SL (situada en Avda. Ciutat de Melilla, 8 L1, 29630, Benalmádena, Màlaga, Espanya) amb CIF B-93.170.082; així com per a la recepció de possibles clients, contactes comercials i demandes d'ocupació.

Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.zeronono.com, el seu codi font, disseny, estructures de navegació i els diferents elements en ella continguts són titularitat de AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d'acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.

El portal d'AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals AC Grup Distribuïdor Elèctric SL són titulars o legítimes llicenciatàries.

Continguts
Es facilita a través d'aquesta Web informació sobre serveis destinats a coneixement públic que en tot cas se subjectaran als termes i condicions expressament detallats en cada moment i que són accessibles des d'aquesta pàgina web, els quals se subjectaran a les diferents disposicions legals de aplicació.

Accés i ús
Tant l'accés a aquesta pàgina web, com l'ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi.

Les condicions d'accés a aquest Web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l'usuari de la mateixa, quedant prohibit amb caràcter general qualsevol tipus d'actuació en perjudici de AC Grup Distribuïdor Elèctric SL

Es considerarà terminantment prohibit l'ús de la present pàgina Web amb fins il·legals o no autoritzats.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, ni els alteri total o parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat d'AC Grup Distribuïdor Elèctric SL

Queda prohibit, excepte en els casos que expressament ho autoritzi AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, presentar les pàgines de AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona , empresa o entitat.

Responsabilitat
AC Grup Distribuïdor Elèctric S.L. no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els Usuaris a la present pàgina Web, oa qualsevol altra, per l'ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'ella .

Servei
AC Grup Distribuïdor Elèctric S.L. es reserva el dret de suspendre l'accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d'accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.

Generals
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web d'AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, serà d'aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús d'aquesta pàgina web, els Jutjats i Tribunals de Màlaga.

Hiperenllaços
Els hiperenllaços continguts en el lloc web d'AC Grup Distribuïdor Elèctric SL poden dirigir a pàgines web de tercers. AC Grup Distribuïdor Elèctric S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre AC Grup Distribuïdor Elèctric SL ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.
 
Política de privacitat i protecció de dades

General
A l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, li informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, posa en el seu coneixement l'existència d'uns fitxers de dades de caràcter personal, titularitat de AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació.

Mesures i nivells de seguretat
AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, ha adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Àmbit d'aplicació
L'estructura de fitxers, equips i sistemes d'informació amb l'objecte de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s'aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d'informació que els tracti.

Tot el personal contractat per AC Grup Distribuïdor Elèctric SL i els seus Encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la citada normativa, amb especial atenció pel que fa a les seves funcions i obligacions, que seran degudament determinades per AC Grup Distribuïdor Elèctric SL

Recollida de dades
L'acceptació de les presents condicions, precisa de l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que li seran sol·licitats personalment a través de formularis o de la pàgina web. En el moment de la recollida de les dades, l'usuari serà degudament informat dels drets que l'assisteixen.
 
Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.
 
Exercici de drets
Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podran ser exercitats per l'usuari, o qui a aquest representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, (Av. Ciutat de Melilla, 8 L1, 29630, Benalmádena, Màlaga, Espanya). No obstant això podran utilitzar altres mitjans que permetin reconèixer la identitat del client que exerciti qualsevol dels anteriors drets.

Consentiment
L'usuari prestarà el seu consentiment perquè AC Grup Distribuïdor Elèctric SL pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L'emplenament del formulari inclòs en el lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer, titularitat d'AC Grup Distribuïdor Elèctric SL

Confidencialitat i secret professional
Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre AC Grup Distribuïdor Elèctric SL i els clients o usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-AC Grup Distribuïdor Elèctric SL a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement veure sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que AC Grup Distribuïdor Elèctric SL pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre AC Grup Distribuïdor Elèctric SL i el client es preservi en totes les comunicacions, el client / usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades
AC Grup Distribuïdor Elèctric S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en la pàgina web d'AC Grup Distribuïdor Elèctric SL
 
Adreça de contacte
El lloc web www.zeronono.com, és gestionat per AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, inscrita al Registre Mercantil de Màlaga i amb CIF B-93.170.082.

El fitxer creat està situat al domicili social, el qual queda establert a l'efecte del present Avís Legal, en AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, (Av. Ciutat de Melilla, 8 L1, 29630, Benalmádena, Màlaga, Espanya) amb CIF B -93170082; sota la supervisió i control d'AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, qui assumeix la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

AC Grup Distribuïdor Elèctric SL, d'acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l'accepció àmplia d'aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d'informació per aquest mitjà. En tot cas, és aplicable referent a això, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l'obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.

L'accés a la pàgina web d'AC Grup Distribuïdor Elèctric SL implica l'acceptació de totes les condicions anteriorment expressades.

Fur i Llei aplicable
Les presents Condicions Generals estan sotmeses a la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Tot l'anterior, complementa al que estableix en els nostres Termes i condicions. En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el dels Jutjats o Tribunals de Màlaga (Espanya).